EU

Předkládaný projekt reaguje na současnou situaci v technice tvorby architektonických návrhů. Rozvoj výpočetní techniky umožnil radikální proměnu prezentace navrhované architektury, ovšem z hlediska návrhového procesu došlo ke změně jenom formální. Procesy, nástroje a postupy navrhování, které jsou k dispozici jsou zaostalé a neumožňují plné využití výpočetní techniky.

 

Cílem projektu je vytvořit softwarový komplex, který zjednoduší a zefektivní architektonické navrhování a projektování staveb a současně zvýší komplexitu a efektivitu těchto procesů tím, že umožní navrhovat architekturu a projektovat stavby ve virtuální a rozšířené realitě a zároveň umožní online komunikaci nejenom autorům návrhů a projektantů, nýbrž i stavebníkům, investorům, konečným uživatelům a stavebním dodavatelům. Podstata změny spočívá v tom, že architekti i projektanti namísto dosavadního vytváření výkresů, které reprezentují navržený objekt, budou přímo vytvářet, modelovat (virtuální) dvojče objektu v prostředí virtuální a rozšířené reality, za bezprostřední a aktivní účasti ostatních účastníků přípravy projektů a výstavby – stavebníků, investorů, konečných uživatelů a stavebních dodavatelů. 

 

Projekt bude mít jednoznačný environmentální, společensko-kulturní i ekonomický přínos pro českou i evropskou společnost (významný příspěvek k překonání současné situace v oblasti vystavěného prostředí).

 

Vytvořením takovéhoto softwarového komplexu zároveň žadatel posílí svoji ekonomickou pozici rozšířením možností navrhování a kvalitou vytvářených návrhů.

 

Na projekt Softwarový komplex pro tvorbu a úpravy virtuálních dvojčat architektury a stavebních objektů poskytla finační podporu Evropská unie.

 

Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020156

 

Informační plakát 

Doba realizace: duben 2012 – březen 2014

 

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců nositele projektu, jeho partnera a vybraných studentů spolupracující České zemědělské univerzity v oboru environmentálně vyspělých staveb. Je to komplexní oblast se širokým rozsahem sahající od zakomponování stavby do konkrétního území, vlivu na životní prostředí, využívání nových energeticky úsporných technologií až po použití přírodních materiálů místně dostupných, včetně posuzování vlivu staveb na zdraví a život obyvatel.

 

Projekt je financován z Operačního programu Praha adaptabilita

 

Evropský sociální fond 
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Příjemcem podpory a nositelem projektu je společnost MS architekti s.r.o., partnerem projektu z akademické oblasti je Česká zemědělská univerzita v Praze, partnerem v roli odborného garanta je společnost Envi A o.p.s.

 

 

 

Doba realizace: březen 2010 – únor 2012 = 24 měsíců

 

Stav: zahájen

 

Projekt je financován z Operačního programu Praha adaptabilita


Evropský sociální fond 
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Příjemcem podpory a nositelem projektu je společnost MS architekti s.r.o., partnerem projektu v roli odborného garanta je společnost Envi A o.p.s. environmentální sekce.

 

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců nositele projektu, jeho partnera a spolupracujících organizací pro oblast výzkumu a vývoje environmentálně vyspělých staveb a udržitelného rozvoje lidských sídel včetně jejich infrastruktury. Je to komplexní oblast se širokým rozsahem sahající od zakomponování stavby do konkrétního území, vlivu na životní prostředí, využívání nových energeticky úsporných technologií až po použití přírodních materiálů místně dostupných, včetně posuzování vlivu staveb na zdraví a život obyvatel

 

Účastníci získají

  • Kontakt s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu v oboru, jejich realistické posouzení, uplatnění v praxi, výběr použitelných výsledků
  • Úzká spolupráce se špičkami v oboru v evropském kontextu
  • Účast na odborném systematickém vzdělávání
  • Rozšíření rozhledu díky mezioborové spolupráci (nejen stavebnictví)
  • Účast na relevantních konferencích a stážích v rámci Evropy
  • Spolurozhodování o tématech odborných seminářů pořádaných Envi A
  • Možnost podílet se na přípravě výstavby Envicentra v Pikovicích

 

Program akcí VVC ZDE.