01.07.2020

Vyhráli jsme architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh revitalizace části města Žďár nad Sázavou v sousedství historického centra

Lokalita v sousedství centra města postrádá kvalitní veřejný prostor i adekvátní městskou infrastrukturu. Navrhli jsme její postupný rozvoj vycházející z potřeb města a jeho obyvatel, který vytváří vhodné podmínky pro bydlení i nové pracovní příležitosti. Vyvážená a otevřená kombinace víceúčelových prostranství, obchodů, služeb i prostorů pro společenské a kulturní aktivity i dětskou zájmovou činnost v aktivním parteru, bydlení, pracovních příležitostí, prostorů pro podnikání a drobnou nerušící výrobu i pobytového a rekreačního veřejného prostoru je východiskem nového architektonicko-urbanistického řešení.

 

Návrh aktivně reaguje na klimatickou změnu. K důslednému hospodaření s dešťovou vodou přispívá regulace střešní krajiny převážně plochých střech: akumulační zelené střechy zadržují dešťovou vodu, která je následně využita pro zavlažování stromů a zeleně v okolí. Tak zvané modrozelenošedé systémy v příhodných poměrech kombinují infrastrukturu hospodaření se srážkovými vodami, prokořenitelné plochy a komunikace pro pěší, pro cyklisty i pro motorovou dopravní obsluhu.

 

Nové těžiště lokality – náměstí a tržnici – navrhujeme ve středu území, v místě současného nepřehledného parkoviště. Zklidnění dopravy přispěje ke zvýšené bezpečnosti, kompozice zeleně, vzrostlých stromů a vodních prvků vytvoří téměř domáckou atmosféru. Severní část lokality pozvedne nový profil Studentské ulice, obohacený o přívětivé stromořadí v celé své délce. Podobně i Neumannova ulice, která doposud byla ve svém západním úseku spíše silnicí podél parkoviště, získá městský charakter a profil skutečné ulice. Jižní část artikuluje důstojný předprostor hřbitova navržený jako menší náměstí obohacené vodní plochou. Revitalizace lokality pozvedne i předprostor základní školy na kvalitní veřejný prostor s dotekem zeleně a s interaktivními herními prvky. Západní část před kompaktní linií obchodů a provozoven služeb doplňujeme novými stromy a zelení, která osvěží okolí „magistrály“.

 

Nově založená struktura veřejného prostoru je kostrou polyfunkční výstavby, která nabídne nové bydlení i pracovní příležitosti. Ve vhodných prostorách v přízemí, určených pro služby, podle vývoj demografické situace vznikne třeba mateřská škola, ordinace, fitness centrum, provozovna drobné nerušící výroby nebo cestovní kancelář. Nově podniky – prostory pro podnikání i pracovní příležitosti – se stanou „kotvami“ oblasti, budou motivovat další generace obyvatel, podnikatelů i zaměstnanců ke vstupu do lokality a systematicky podporovat místní rozvoj. Kombinace nových i revitalizovaných objektů – „adaptive re-use“ – spolu s přitažlivým veřejným prostorem podpoří všestranný rozvoj lokality a celého města. Schopnost nově vybudované lokality trvale se přizpůsobovat měnícím se potřebám a možnostem města, jeho obyvatel i podnikatelské sféry a ekonomická proveditelnost jejího stavebního rozvoje jsou rozhodujícími aspekty navržené koncepce.

 

Aktivní parter tvoří prostory přístupné veřejnosti – typicky obchody, služby, kulturní zařízení (galerie, kluby), zařízení pro děti a zájmovou činnost v přízemí budov, navazující na veřejná prostranství ulic, náměstí a parků. Aktivní parter je nedílnou součástí urbánního veřejného prostoru.