27.07.2020

Navrhli jsme obnovu jedinečné atmosféry Havlíčkova náměstí v Žatci

Krásná myšlenka architekta Vratislava Štelziga o vytvoření místa, kde se mohou obyvatelé žateckého Podměstí setkat se sluncem, dala vzniknout unikátnímu náměstí v náručí tří významných budov. Dnes je v čase opomenutá rarita jen odleskem své někdejší slávy. Jedině komplexní přístup a snaha porozumět původní vznešené myšlence může místu vdechnout nový život a pozvednout lokalitu městské části.

Jedinečná atmosféra Havlíčkova náměstí ožívá promyšleným řešením veřejného prostoru artikulovaného průčelím kulturního domu, kostela sv. Václava, nákupního centra a doplněnou „fasádou stromů“ při východním okraji náměstí a komponovanou „zahradou“ v jeho středu. Zpevněná plocha jednotného dláždění náměstí je místy prolnuta dešťovými záhony a zatravněnými spárami: ty podporují odpovědné hospodaření se srážkovými vodami a dotvářejí téměř domáckou atmosféru veřejného prostoru, kde je zakomponovaná i plastika Jiřího Bradáčka nazvaná Morový sloup z roku 1968. Citlivě rekonstruovaná rampa nákupního centra nabízí výhled na revitalizované náměstí i na panorama historického centra. Nová piazzetta kulturního domu Moskva nabízí nové příležitosti v průběhu celého roku: sezónní a farmářské trhy, pouliční koncerty, zahrádky kaváren a restaurací, výstavy pod širým nebem nebo sousedská setkání.

Kostelu sv. Václava vytváříme důstojné okolí s citlivým odkazem k někdejšímu hřbitovu v podobě odlišného vzoru dláždění. Byť o decimetry – v rámci daných prostorových možností – posouváme hranu vozovky Svatováclavské ulice. Řešení posiluje přítomnost památky v prostoru náměstí. Promenáda s mlatovým povrchem přistíněná stávajícími i novými stromy lemující východní hranici náměstí, nabídne relaxační prostor s „konverzačními lavičkami“ orientovanými „tváří v tvář“ podporující rozhovory i hřiště pro pétanque. Zpřehledněné okolí autobusové zastávky získalo nový přístřešek, příhodně umístěné kovových laviček s dřevěným sezením a linii nových stromů. Revitalizace pozvedá i Moskevskou ulici na kvalitní veřejný prostor. Nový a bezpečný profil ulice z jedné strany lemovaný jednořadou alejí, z druhé korunami vícekmenných keřů, vybavený pohodlnými lavičkami, nabídne příjemné prostředí k procházce a posezení. Citlivá revitalizace náměstí má ambici stát se impulzem k rekonstrukci cenných okolních budov.

Výběr mobiliáře, lidské měřítko i přehledná organizace jsou východiskem identifikace místních i návštěvníků s novým prostorem, jehož řešení se hlásí k původnímu návrhu, které je rozvinuto a doplněno vzhledem k současnému životnímu stylu. Zvýšení přehlednosti prostoru zlepšuje orientaci návštěvníků a přispívá ke zvýšení bezpečnosti: plasticita terénní modelace je redukována tak, aby vyvýšená místa nebránila průhledům. Intimní zákoutí jsou zachována i při střídmé modelaci terénu, která citlivě zachovává původní strukturu kamenných zídek a zelených návrší. Je zachováno i okrasné jezírko, navržené s ohledem na nové technologie, i na minimalizaci údržby. Jezírko je součástí modrozelenošedého systému a zlepšuje hospodaření se srážkovými vodami. Dřevěné molo nad hladinou vybízí k posezení v horkých dnech i k dětským hrám. Každodenní scénář náměstí ovlivní nové příležitosti piazzetty, ale i provoz kulturního domu a obchodního centra. V jakoukoliv denní hodinu nabízí náměstí přívětivá místa k relaxaci s nabídkou různých aktivit a pobyt v parteru nasvíceném kovovými městskými lampami.

Perspektivní stromové patro je doplněno skupinami stromů a jednořadými alejemi druhově shodnými výsadbami stromů většinou s podrostem vysoce a nízce sekaného trávníku. Linie stávajících i nových dřevin vytváří „zelený rám“ pobytové zahrady s výsadbou suchomilných rostlin: monokultura levandule, okrasné trávy a trvalky. Zahrada je místy přistíněna deštníkovitými korunami vícekmenných keřů, které z jara prostor oživí jemnými květy, a na podzim jej probarví oranžovočervenými tóny.

Návrh aktivně reaguje na klimatickou změnu: přebytečná voda, která nebude zachycena přímo vegetační vrstvou nově navržených zelených střech, je svedena do jezírka. Součástí technického vybavení jezírka je filtrace, která odstraní naplavené nečistoty i skimmer, který zajišťuje stále čistou hladinu. Ponořené rostliny je obvykle v srpnu třeba posekat, aby se ve vodě nehromadily přebytečné živiny. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna sediment a pravidelně udržovat čerpadlo, které přečerpává vodu přes regenerační osázenou zónu. Přepad jezírka je sveden do prokořenitelné vrstvy dešťových záhonů, které jsou osazeny vpustěmi s lapači písků. Ty zachycují sedimenty před rozlitím vody v rámci jednotlivých záhonů, propouštějícími dešťovou vodu do prokořenitelné vrstvy. V případě přívalového deště prokořenitelná vrstva zajišťuje nejúsporněji retenci vody v místě. Proměnlivá hladina dešťových záhonů doplňuje zpevněné plochy a krajinnou kompozici náměstí o atraktivní vodní prvky.

Modrozelenošedé systémy spojují funkce související s hospodařením s dešťovou vodou (modré prvky) spolu s vegetací (zelené prvky) a zpevněnou plochou (šedé prvky) v celek, který vytváří podmínky pro jejich vzájemnou spolupráci. Jde o ekonomicky méně náročnější a udržitelné řešení. V rámci jedné plochy tak můžeme vytvořit podmínky pro mobilitu, prostor pro regulaci dešťové vody i dostatečně velký prokořenitelný prostor. Do navrženého systému hospodaření s vodou navrhujeme zapojit i zpřehledněné parkovací plochy před západní fasádou nákupního centra.