Udržitelná čtvrť Chytré Líchy Udržitelná čtvrť Chytré Líchy

Udržitelná čtvrť Chytré Líchy

Vyváženou kombinací atraktivního a mnohotvárného veřejného prostoru, kvalitního bydlení a promyšlené infrastruktury v objetí bohaté zeleně jsme navrhli přívětivou sousedskou čtvrť městské části v Židlochovicích, která se vymyká zažitým standardům a představám. 

Projektový tým
Michal Šourek
Henrieta Richnavská
Linda Svobodová
Tomáš Velek
Kateřina Fišerová

Navržený rozvoj lokality vytváří nové vazby a vztahy s městem i okolní krajinou. Vedle různorodých forem veřejného prostoru i vnitřních sdílených a flexibilních ploch nabízí nová čtvrť různorodou typologii bydlení pro různé věkové, genderové a ekonomické skupiny obyvatel; pro vyšší střední třídu, pro střední věkovou skupinu s dostatečným finančním zázemím, mladší rodiny, pro zahraniční odborníky, aktivní a soběstačné seniory i pro skupinu lidí se zdravotním postižením s vysokou mírou soběstačnosti a pro rodiče samoživitele.

 

Návrh v sobě integruje „důvtip“ po stránce vzhledu a funkce, důsledné hospodaření s vodou, úsporné řešení energetiky i smart a trvale udržitelná řešení pro kvalitní život obyvatel.

Novou čtvrť Židlochovic jsme navrhli jako svébytnou kompozici bytových a rodinných domů různých kategorií a velikostí. Nové objemy usazené mezi patou povodňového valu v severozápadní části a mezi lokalitou převážně rodinných domů na jihu, příjemně doplňují a rozvíjí ráz území. Centrální část území artikuluje konfigurace tří bytových domů. Střídmá a racionální architektura trojice bytových domů s víceúčelovými prostory v parteru, které lze dle potřeby upravit na bydlení, definuje ústřední veřejný prostor sympatického náměstí.

 

Přívětivý prostor k setkávání a rekreaci doplní lineární vodní prvek probíhajících v mírných křivkách středem náměstí. Odtud pokračuje dál podél pěší stezky a ústí do nedalekého retenčního jezírka se stálou vodní hladinou. Vodní spára osvěží navržené náměstí a zároveň poslouží jako odvod dešťové vody z povrchu náměstí a střech tří bytových domů do retenčního jezírka.

Do centrální části lokality jsme zakomponovali mimo zmíněnou trojici bytových domů, náměstí a retenční jezírko i venkovní multifunkční pavilon s dřevěnými palubami pro jógu a jiné sporty s příjemným posezením a výhledem na koupací biotop a workoutové hřiště. Součástí centrální části jsou stezky a pěšiny, hřiště pro volejbal a basketbal, dětské hřiště, zpevněné plochy se zálivy s posezením, dřevěné paluby i pódia a snadno udržitelně udržované pobytové louky, trávníky dešťové záhony a průlehy.

Do jihozápadní části jsme navrhli také „kulturní meeting point“ se zálivy pro sousedské posezení, grilování a oslavy. Jeho součástí bude i pobytové schodiště, které přes povodňový val propojí novou lokalitu s lesoparkem. Veřejný prostor jižní části otevírá nové příležitosti pro pořádání nejrůznějších akcí a aktivit od farmářských a sezónních trhů, po koncerty a výstavy pod širým nebem. Otevřený a redesignovaný přepravní kontejner poslouží jako příležitostné pódium.

 

Na „meeting point“ v jihozápadním cípu území navazují čtyři řadové rodinné domy, které svou polohou – vzhledem ke stávajícím sousedním domům hlouběji na jich – vizuálně propojují navrženou a stávající lokalitu. Z jihu lokalitu uzavírá pět dvojic rodinných domů s velkorysými zahradami a terasami, které spojují exteriér s promyšlenými variabilními dispozicemi rodinných domů.

Pestrou nabídku atraktivních veřejných prostorů a kvalitního bydlení v návrhu zpřístupňuje promyšlená dopravní infrastruktura, která vytváří nové vazby s městem a okolní krajinou. Nová čtvrť je zpřístupněna celkem sedmi novými vstupy, z nichž tři jsou určeny pouze pro pěší a cyklisty. Jde o vstup v severovýchodním cípu odkud vede stezka protínající celou čtvrť, o zmíněnou lávku přes protipovodňový val a o vstup do nového lesoparku v jihozápadní části.

 

Zbylé čtyři vstupy – dva na jihovýchodě a dva na jihozápadě jsou sdílenou komunikací pro automobily, pěší a cyklisty. Navazují na ně dvě hlavní dopravní tepny, které přehledně propojují celou čtvrť a zároveň ponechávají veřejný prostor i komunitní a sdílené části bez dopravní zátěže. V bezprostředním kontaktu nových domů tak vzniká bezpečný a přehledný veřejný prostor.