Nový hřbitov v Černošicích Nový hřbitov v Černošicích

Nový hřbitov v Černošicích

Navrhli jsme důstojné místo posledního odpočinku a veřejný prostor pietního parku: přírodní rámec mírně sklonitého území je východiskem i principem návrhu. Hřbitov komponujeme jako krajinářskou lokalitu, oddě­lenou stromy a doprovodnými keři od profánních funkcí okolí (ve vztahu ke sportovišti navíc za podpory stěn kolumbárií), naopak otevřenou do volné krajiny.

Projektový tým
Michal Šourek
Pavel Hřebecký
Juan Pablo Labbé
Kseniya Bahdanovich

Komponovaná krajinářská enkláva sleduje přirozený sklon terénu a konfiguraci okolní krajiny. Prostor celého hřbitova je světlý a přehledný, jen volně členěný stromovými skupinami: přesto v něm návštěvníci naleznou klidná zákoutí, příhodná k rozjímání v osamění či v malé skupince. Intimní, vymezené stěnami se schránkami a zelení, jsou prostory jednotlivých oddělení kolumbária v západní části hřbitova, intimní jsou i zákoutí ve funkčních plochách zeleně, které jsou součástí areálu hřbitova – na sever a na jih od vlastní plochy pohřebiště; charakter těchto ploch je pokud možno ještě více krajinářský a zároveň intimní, v severní části navazuje na sousední lesní porost. Atmosféru hřbitova spoluutváří i krajina a vzdálený horizont na severní a východní otevřené straně jeho obvodu.

Architektonické součásti hřbitova (brána / vstupní a servisní objekt, stezky a pěšiny, zpevněné plochy v prostoru kolumbárií a rozptylové loučky, lavičky a svítidla) i jeho zeleň jsou navrženy se zřetelem k úspor­nosti investiční i provozní. Terén hřbitova a konfigurace skupin jednotlivých druhů hrobů optimalizují režim srážkových vod – eliminují splachy při přívalových deštích i následné vysýchání: výsledkem je minimalizace uhlíkové stopy i nákladů na údržbu zeleně nejen v letních měsících.