02.08.2022

Trvale udržitelná čtvrť na březích řeky Hornád v Košicích

Za návrh nové všestranně a trvale udržitelné městské čtvrti jsme získali ocenění v rámci mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže. František Berka, Valeriia Chernukhina, Mariyam Kenzhayeva, Henrieta Nguyen Richnavská, Linda Svobodová, Michal Šourek a Tomáš Velek do centra města v návrhu vnesli přitažlivé druhy veřejných prostranství: od prostor s přírodním charakterem po „velkoměstské“ urbánní bulváry a nábřeží lemované zelení a fasádami navrhovaných polyfunkčních budov s živými partery. 

 

Velkorysý plán výstavby doplňuje návrh rozsáhlého parku s vodními plochami, poldry a mokřady, které jsou spolu s navrženou a všudypřítomnou modrozelenou infrastrukturou odpovědí na aktuální klimatickou změnu.

 

Modrozelená infrastruktura

Náš návrh navrací vodu do Košic, což je pro město dlouhodobě rezonující iniciativa. Navržené řešení zlepší mikroklima lokality i v měřítku celého města a zvýší jeho atraktivitu jak pro potenciální obyvatele, tak i pro návštěvníky centra Košic. Přitažlivá bude i nová vodní plocha s městskou písečnou pláží, beach barem a dřevěným molem. Zdrojem vody bude Hornád, který bude plnit i úlohu zachytávání srážkových vod.

 

Navrhli jsme také nový jez v toku Hornádu. Díky tomu lze rozšířit koryto řeky a vytvořit mokřady s pozitivním vlivem na biologickou rozmanitost s významnou retenční funkcí v případě rozvodnění. Situace vysokého úhrnu srážek nebo záplav pomůže korigovat i systém suchých poldrů. Zelené a zpevněné plochy v území budou řešeny v souladu s principy zelenomodré infrastruktury, se zachováním přirozeného koloběhu vody v přírodě (vodní plochy, množství vysoké zeleně, dešťové záhony, vodopropustné povrchy).

 

Důležité bude správné řešení uličních profilů, kdy je voda ze zpevněných ploch odváděna do průlehů a dešťových záhonů. Střechy objektů budou do velké míry navrženy jako akumulační zelené střechy, často s fotovoltaickými panely. Voda odtékající ze střech objektů bude znovu použita na závlahy nebo jako šedá voda ke splachování.

 

Trvalá udržitelnost

Uplatnění principů nejlepší současné praxe navrhování architektury, urbanistického řešení rozvoje vystavěného prostředí a stavebně-technického řešení budov i infrastruktury je východiskem pro vytvoření živé, atraktivní a komplexně udržitelné, uhlíkově neutrální části města. Trvalá udržitelnost území bude dosažena vyváženou kombinací opatření, která aspirují ke všem aspektům udržitelnosti: sociální (směs funkcí a aktivit ve veřejném prostoru pro různé generace, genderové skupiny, přístupné pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace), správný (internet věcí, aktivování občanského života), environmentální a ekonomický.

 

Významnou roli hraje využití alternativních zdrojů energie (fotovoltaické panely, zemní vrty, aktivní piloty) a komplexní návrh udržitelné architektury (orientace, efektivní dispozice, stínění, efektivní obálky budov, rekuperace atd.).